ทำเนียบสามเณร

สามเณรธีรเดช พรมสมบัติ (น.ธ.เอก, ป.ธ.3, ม.6)
ประธานสามเณร

สามเณรสมบัติ อู่นอก (น.ธ.เอก,ป.ธ.3, ม.6)
รองประธานสามเณร

สามเณรภานุชา จันทร์อุดม (น.ธ.เอก, ป.ธ.3, ม.3)
เลขานุการประธานสามเณร

สามเณรธนากร จันทะกุล (น.ธ.เอก, ป.ธ.3, ม.3)

สามเณรอนุพงศ์ กงจีน (น.ธ.เอก, ป.ธ.3, ม.3)

สามเณรรัชพล วันทองสุข

สามเณรธนาโชติ จันทะกุล

สามเณรอัมรินทร์ เสริมศรีพงษ์ (ม.3)

สามเณรอำพล ลีคำโหมง (ม.3)

สามเณรสุทธิพร ยะสุนทร