ทำเนียบสามเณร

สามเณรพิทวัส ปกกลาง
น.ธ.เอก, ป.ธ.3, ว่าที่ ร.บ., ประธานสามเณร

สามเณรธนกฤต อุปสาแก้ว
น.ธ.เอก, ป.ธ.3, ว่าที่ ศศ.บ., รองประธานสามเณร

สามเณรธีรเดช พรมสมบัติ
น.ธ.เอก, ป.ธ.3, ม.5, รองประธานสามเณร

สามเณรฐิตินันท์ หมอยา
น.ธ.เอก, ป.ธ.3, ม.6, ว่าที่ ร.บ.

สามเณรสมบัติ อู่นอก
น.ธ.เอก,ป.ธ.3, ม.5

สามเณรธนากร จันทะกุล
น.ธ.เอก, ป.ธ.3, ม.3

สามเณรอนุพงษ์ กงจีน
น.ธ.เอก, ป.ธ.3, ม.3

สามเณรภานุชา จันทร์อุดม
น.ธ.เอก, ป.ธ.3, ม.3

สามเณรรัชพล วันทองสุข