ทำเนียบเจ้าอาวาส
ชื่อ/ฉายา : พระอธิการบุญมา (ก้อน)
ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ไม่ทราบ พ.ศ.
ชื่อ/ฉายา : พระอธิการคำพา
ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ไม่ทราบ พ.ศ.
ชื่อ/ฉายา : พระมหาทองจันทร์ จนฺทโชโต (อยู่)
ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ไม่ทราบ พ.ศ.
ชื่อ/ฉายา : พระอธิการกึ้น
ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ไม่ทราบ พ.ศ.
ชื่อ/ฉายา : พระอธิการคำผา ปญฺญาวุฑฺโฒ
ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2483 - 2492
ชื่อ/ฉายา : พระครูพุทธพงศ์บริรักษ์ (ทองสุข เสนโก)
ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2493 - 2495
ชื่อ/ฉายา : พระครูสังวรกัลยาณวัตร (สิม ญาณวโร)
ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2496 - 2558
ชื่อ/ฉายา : พระศรีญาณวงศ์ (นิมิตย์ ปณฺฑิตเสวี, ป.ธ.๙, ดร.)
ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2559 - ปัจจุบัน
กำลังแสดงหน้าที่ 1/1

วัดศรีชมภูองค์ตื้อ ต.น้ำโมง อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย
E-mail : mahanimit9@gmail.com
>>>>